गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

गौरादह, बैगुन्धुरा, स्कुलचौन चप्रामारी बालुवथान हाटबजार को पुन ठेक्का आवहान