गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

पानी तथा स्वास्थ्य र सरसफाई सुविधा सहितको शौचालय निर्माण सम्बन्धी सुचना