गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

विमा कार्यक्रममा खटिएका स्वास्थ्य विमा सहयोगीहरुको नामावली