Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भावना आचार्य ना.सु राजश्व शाखा ९८४२४१३४५०
बाबुराम के.सी. ना.सु प्रशासन शाखा ९८४२३७६७०६
मेनुका बस्नेत खरिदार ९८४२४८३७७९
कमल कुमार गणेश खरिदार ९८६२६५५७९०
हेमराज बन खरिदार ९८१७०७०४७७
खेली कुमार राई खरिदार ९८१६९६३१२६