खाद्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी सुचना!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!