गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

गौरादह नगरपालिकाको दोश्रो नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४/०७५ को नगर विकास योजनाको सार्वजनिकीकरण समारोह