गौरादह नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मानानिय उपप्रमुख ज्यू साथै कार्यक्रममा केहि झलकहरु