गौरादह, बैगुन्धुरा, स्कुलचौन चप्रामारी बालुवथान हाटबजार को पुन ठेक्का आवहान