घर नक्सापासका लागि चाहिने कागजातहरु

घर नक्सापासका लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरु

१. जग्गा धनिपुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि

२.नागरिकताको प्रतिलिपि

३. चालु आ.व को मालपोत तिरको रसिद

४.चार किल्ला प्रमाणित सिफारिस

५. जग्गाको फिल्ड नक्सा/blue print नक्सा