दमकल खरिदको लागि क्याटलगब्रोसर पेश गर्न आवहान गरिएको सार्वजनिक सूचना