फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलनको लागि भुलसुधार गरिएको सुचना