मकै सफा गरि च्याख्याला बनाउने मेसिन सबन्धि निबेदन दर्ता गराउने सुचना