सहायक स्तर पाँचौ, नासुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन