तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

नागिरक वडापत्र (citizen charter)