गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

नगरसभा सदस्य सिताराम भट्टराई वाट प्रस्तुत आ.व. ०७५-७६ को लागि पेश गरिएको परिमार्जन वजेट