गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

सहायक स्तर चौथो तह र पांचौ तहकाे लिखित परिक्षाको विज्ञापन