आगामी शैक्षिक वर्ष २०७७ को लागी नयाँ विधालय संचालन, कक्षा थप, नामसारी, स्थान परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सुचना