गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

गौरादह नगरपालिकाको आ.व. ०७५-७६ को वडा स्तरीय योजनाहरु

वाड नं. १
वाड नं. २
वाड नं. ३
वाड नं. ४
वाड नं. ५
वाड नं. ६
वाड नं. ७
वाड नं. ८
वाड नं. ९