गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

गौरादह नगरपालिकाको आ.व. ०७५-७६ को वडा स्तरीय योजनाहरु

वाड नं. १
वाड नं. २
वाड नं. ३
वाड नं. ४
वाड नं. ५
वाड नं. ६
वाड नं. ७
वाड नं. ८
वाड नं. ९