गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

जगदीश पराजुली

Email: 
scistdkh@gmail.com
Phone: 
९८६११९०३८३
Section: 
लेखा