गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

सहायक स्तर पांचौ तह कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्धारा हुने बढुवाको सुचना

Supporting Documents: