गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

गौरादह नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मानानिय उपप्रमुख ज्यू साथै कार्यक्रममा केहि झलकहरु