MIS Operator तथा Field सहायक नतिजा प्रकाशनको सुचना