गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

अा व २०७२/७३ र २०७३/७४ मा संचालन गरिने याेजनाहरुकाे विवरण

Supporting Documents: