FAQs Complain Problems

सिफारिस दस्तुर

लाग्ने समय: 
कार्यालय समय
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नगरसभाको दररेट अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नागरिकताको फोटोकपी

२. निवेदन